SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU


 
Wolontariat – to świadome, dobrowolne i bezpłatne działanie na rzecz innych potrzebujących pomocy, wykraczające poza związki rodzinno – przyjacielsko – koleżeńskie.
 
Młodych ludzi naszego gimnazjum cechuje poczucie wspólnoty. Są skłonni akceptować te same normy i zasady, wykazywać otwartość i ciekawość świata. 15 -17 października 35 uczniów klas gimnazjalnych wyróżniała motywacja, wolna od potrzeby zarabiania pieniędzy i innych życiowych konieczności. Poświęcili swój wolny czas i kwestowali na rzecz Fundacji „Dziewczynka z zapałkami”. Kierując się wrażliwością i troską o człowieka, nieśli bezinteresowną pomoc, służąc potrzebującym. Najwytrwalsi w ciągu tych 3 dni przepracowali 12 godzin. Najliczniejsza grupa wolontariuszy rekrutowała się wśród uczniów klas I. Mamy nadzieję, że w kolejnych akcjach udział weźmie jeszcze liczniejsza grupa uczniów.

PROGRAM SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU

Głównym założeniem Szkolnego Klubu Wolontariatu Gimnazjum nr 5 w Sosnowcu jest aktywizowanie młodzieży w celu działań na rzecz środowiska lokalnego. Wolontariat to element edukacji społecznej uczniów i ich integracji ze środowiskiem lokalnym.

CELE PROGRAMU

1. Zwiększenie wrażliwości młodzieży na potrzeby innych
2. Uwrażliwienie na cierpienie i samotność innych
3. Organizowanie w szkole pomocy uczniom napotykającym trudności w nauce, w życiu rówieśniczym i rodzinnym, działania na rzecz społeczności szkolnej
4. Tworzenie więzi między uczniami/nauczycielami a środowiskiem lokalnym
5. Kształtowanie postaw prospołecznych i obywatelskich 6. Rozwijanie empatii i rozumienia
7. Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego
8. Poszerzanie wiedzy uczniów w dowolnie wybranej dziedzinie
9. Inspirowanie młodzieży do aktywnego spędzania czasu wolnego
10. Zwiększenie satysfakcji nauczycieli z wykonywanej pracy
11. Kreowanie twórczej atmosfery w szkole, sprzyjającej samorealizacji i rozwijaniu własnych zainteresowań
12. Nabycie doświadczeń w nowych dziedzinach i umiejętności społecznych
13. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego
14. Współdziałanie uczniów i wzajemne wspieranie się
15. Kultywowanie i wzbogacanie tradycji szkoły zgodnie z założeniami programu wychowawczego placówki
16. Współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi
17. Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności
18. Zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni
19. Dawanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń
20. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej

OBSZARY DZIAŁANIA

Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko pozaszkolne.

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

1. Członkiem szkolnego wolontariatu jest młodzież szkolna respektująca jego zasady
2. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym
3. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw, wykorzystuje swoje zdolności i doświadczenia
4. Członkowie wolontariatu mogą podejmować pracę w wymiarze nie utrudniającym naukę i pomoc w domu
5. Działalność wolontariatu opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności
6. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony opiekuna i pozostałych pracowników wolontariatu
7. W szkolnym wolontariacie obowiązują: zasada osobistej pracy i zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy oraz zasada troski o los słabszych, świadomego i odpowiedzialnego reprezentowania szkoły
8. Członek wolontariatu kieruje się życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych
9. Każdy wolontariusz może uzyskać zaświadczenie od instytucji, na rzecz której wolontariusz pracuje
10. Wolontariusz systematycznie uczestniczy w pracy na rzecz wolontariatu
11. Wolontariusz ma prawo do informacji o ewentualnych kosztach przejazdu i trudnościach związanych z wykonywaną pracą
12. Każdy członek wolontariatu swoim postępowaniem stara się promować jego ideę, być przykładem dla innych
13. Wolontariusz ma prawo do odmowy wykonania zadania jeżeli pozostaje ono w konflikcie z jego przekonaniami oraz do rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu uprzedzając wcześniej o tym opiekuna.

CECHY CZŁONKÓW WOLONTARIATU

1. Chęć do działania
2. Optymizm
3. Dysponowanie w miarę potrzeb wolnym czasem 4. Chęć pomocy innym
5. Odpowiedzialność, wrażliwość
6. Odwaga, otwartość, kultura osobista
7. Bezinteresowność, życzliwość, umiejętność współpracy
8. Przekonanie do wykonywania danej pracy
9. Lojalność
10. Chęć rozszerzania swojej wiedzy i rozwoju
11. Umiejętność pracy zespołowej

WYKONAWCY I UCZESTNICY PROJEKTU

Koordynatorem zaplanowanych w projekcie działań jest doradca zawodowy oraz pedagog szkolny. W realizację projektu zaangażowani są wszyscy nauczyciele i wychowawcy klas, którzy pomagają w realizacji zaplanowanych działań oraz uczniowie – wolontariusze.

FORMY EWALUACJI

1. Sprawozdanie z pracy wolontariatu szkolnego
2. Rejestr akcji charytatywnych instytucji, w których są obecni wolontariusze
4. Potwierdzenie wpływu zebranych funduszy na konto fundacji
6. Artykuły zamieszczone na szkolnej stronie internetowej

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE

1. Propagowanie aktywnego trybu życia.
2. Nauka tolerancji, pomoc osobom mniej sprawnym.
3. Umiejętność współpracy w grupie i dążenie do wspólnego celu.
4. Kształtowanie takich cech jak obowiązkowość, odpowiedzialność, systematyczność, bezinteresowność. 5. Utrwalanie nawyku kultury osobistej.
6. Tworzenie w zespole serdecznej, przyjemnej atmosfery.
7. Poznanie norm postępowania w różnych sytuacjach.
8. Wpajanie aktywnego spędzania czasu wolnego.
9. Pokonywanie nieśmiałości i tremy, wiara we własne możliwości.


ZADANIA WOLONTARIATU (obszary działania):

1.Udział w akcjach charytatywnych na rzecz Fundacji "Dziewczynka z zapałkami"
2.Przygotowywanie aktualnej gazetki dotyczącej wolontariatu
3.Propagowanie innych działań społecznych
4.Pomoc w organizacji inicjatyw podejmowanych przez Samorząd Szkolny na rzecz środowiska lokalnego
5.Popularyzowanie zasady osobistej pracy i zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy oraz zasady troski o los słabszych, świadomego i odpowiedzialnego reprezentowania szkoły

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Sosnowcu
ul. Jasieńskiego 2a, 41-215 Sosnowiec, tel.: 32 263 43 01, e-mail: sp32@sosnowiec.edu.pl
Copyright by ZSO 12 Wszystkie prawa zastrzeżone.