SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU


 
Wolontariat – to wiadome, dobrowolne i bezpatne dziaanie na rzecz innych potrzebujcych pomocy, wykraczajce poza zwizki rodzinno – przyjacielsko – koleeskie.
 
Modych ludzi naszego gimnazjum cechuje poczucie wsplnoty. S skonni akceptowa te same normy i zasady, wykazywa otwarto i ciekawo wiata. 15 -17 padziernika 35 uczniw klas gimnazjalnych wyrniaa motywacja, wolna od potrzeby zarabiania pienidzy i innych yciowych koniecznoci. Powicili swj wolny czas i kwestowali na rzecz Fundacji „Dziewczynka z zapakami”. Kierujc si wraliwoci i trosk o czowieka, nieli bezinteresown pomoc, suc potrzebujcym. Najwytrwalsi w cigu tych 3 dni przepracowali 12 godzin. Najliczniejsza grupa wolontariuszy rekrutowaa si wrd uczniw klas I. Mamy nadziej, e w kolejnych akcjach udzia wemie jeszcze liczniejsza grupa uczniw.

PROGRAM SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU

Gwnym zaoeniem Szkolnego Klubu Wolontariatu Gimnazjum nr 5 w Sosnowcu jest aktywizowanie modziey w celu dziaa na rzecz rodowiska lokalnego. Wolontariat to element edukacji spoecznej uczniw i ich integracji ze rodowiskiem lokalnym.

CELE PROGRAMU

1. Zwikszenie wraliwoci modziey na potrzeby innych
2. Uwraliwienie na cierpienie i samotno innych
3. Organizowanie w szkole pomocy uczniom napotykajcym trudnoci w nauce, w yciu rwieniczym i rodzinnym, dziaania na rzecz spoecznoci szkolnej
4. Tworzenie wizi midzy uczniami/nauczycielami a rodowiskiem lokalnym
5. Ksztatowanie postaw prospoecznych i obywatelskich 6. Rozwijanie empatii i rozumienia
7. Inspirowanie do aktywnego spdzania czasu wolnego
8. Poszerzanie wiedzy uczniw w dowolnie wybranej dziedzinie
9. Inspirowanie modziey do aktywnego spdzania czasu wolnego
10. Zwikszenie satysfakcji nauczycieli z wykonywanej pracy
11. Kreowanie twrczej atmosfery w szkole, sprzyjajcej samorealizacji i rozwijaniu wasnych zainteresowa
12. Nabycie dowiadcze w nowych dziedzinach i umiejtnoci spoecznych
13. Ksztatowanie umiejtnoci dziaania zespoowego
14. Wspdziaanie uczniw i wzajemne wspieranie si
15. Kultywowanie i wzbogacanie tradycji szkoy zgodnie z zaoeniami programu wychowawczego placwki
16. Wspdziaanie z organizacjami spoecznymi i modzieowymi
17. Kreowanie roli szkoy jako centrum lokalnej aktywnoci
18. Zawieranie gbokich, wartociowych przyjani
19. Dawanie moliwoci wykorzystania wasnych umiejtnoci i dowiadcze
20. Wspieranie ciekawych inicjatyw modziey szkolnej

OBSZARY DZIAANIA

Aktywno wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: rodowisko szkolne i rodowisko pozaszkolne.

PRAWA I OBOWIZKI CZONKW

1. Czonkiem szkolnego wolontariatu jest modzie szkolna respektujca jego zasady
2. Wolontariuszem moe zosta kady, kto pragnie suy innym
3. Wolontariusz ma prawo do zgaszania wasnych propozycji i inicjatyw, wykorzystuje swoje zdolnoci i dowiadczenia
4. Czonkowie wolontariatu mog podejmowa prac w wymiarze nie utrudniajcym nauk i pomoc w domu
5. Dziaalno wolontariatu opiera si na zasadzie dobrowolnoci i bezinteresownoci
6. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony opiekuna i pozostaych pracownikw wolontariatu
7. W szkolnym wolontariacie obowizuj: zasada osobistej pracy i zaangaowania na rzecz potrzebujcych pomocy oraz zasada troski o los sabszych, wiadomego i odpowiedzialnego reprezentowania szkoy
8. Czonek wolontariatu kieruje si yczliwoci, chci niesienia pomocy, trosk o innych
9. Kady wolontariusz moe uzyska zawiadczenie od instytucji, na rzecz ktrej wolontariusz pracuje
10. Wolontariusz systematycznie uczestniczy w pracy na rzecz wolontariatu
11. Wolontariusz ma prawo do informacji o ewentualnych kosztach przejazdu i trudnociach zwizanych z wykonywan prac
12. Kady czonek wolontariatu swoim postpowaniem stara si promowa jego ide, by przykadem dla innych
13. Wolontariusz ma prawo do odmowy wykonania zadania jeeli pozostaje ono w konflikcie z jego przekonaniami oraz do rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu uprzedzajc wczeniej o tym opiekuna.

CECHY CZONKW WOLONTARIATU

1. Ch do dziaania
2. Optymizm
3. Dysponowanie w miar potrzeb wolnym czasem 4. Ch pomocy innym
5. Odpowiedzialno, wraliwo
6. Odwaga, otwarto, kultura osobista
7. Bezinteresowno, yczliwo, umiejtno wsppracy
8. Przekonanie do wykonywania danej pracy
9. Lojalno
10. Ch rozszerzania swojej wiedzy i rozwoju
11. Umiejtno pracy zespoowej

WYKONAWCY I UCZESTNICY PROJEKTU

Koordynatorem zaplanowanych w projekcie dziaa jest doradca zawodowy oraz pedagog szkolny. W realizacj projektu zaangaowani s wszyscy nauczyciele i wychowawcy klas, ktrzy pomagaj w realizacji zaplanowanych dziaa oraz uczniowie – wolontariusze.

FORMY EWALUACJI

1. Sprawozdanie z pracy wolontariatu szkolnego
2. Rejestr akcji charytatywnych instytucji, w ktrych s obecni wolontariusze
4. Potwierdzenie wpywu zebranych funduszy na konto fundacji
6. Artykuy zamieszczone na szkolnej stronie internetowej

DZIAANIA WYCHOWAWCZE

1. Propagowanie aktywnego trybu ycia.
2. Nauka tolerancji, pomoc osobom mniej sprawnym.
3. Umiejtno wsppracy w grupie i denie do wsplnego celu.
4. Ksztatowanie takich cech jak obowizkowo, odpowiedzialno, systematyczno, bezinteresowno. 5. Utrwalanie nawyku kultury osobistej.
6. Tworzenie w zespole serdecznej, przyjemnej atmosfery.
7. Poznanie norm postpowania w rnych sytuacjach.
8. Wpajanie aktywnego spdzania czasu wolnego.
9. Pokonywanie niemiaoci i tremy, wiara we wasne moliwoci.


ZADANIA WOLONTARIATU (obszary dziaania):

1.Udzia w akcjach charytatywnych na rzecz Fundacji "Dziewczynka z zapakami"
2.Przygotowywanie aktualnej gazetki dotyczcej wolontariatu
3.Propagowanie innych dziaa spoecznych
4.Pomoc w organizacji inicjatyw podejmowanych przez Samorzd Szkolny na rzecz rodowiska lokalnego
5.Popularyzowanie zasady osobistej pracy i zaangaowania na rzecz potrzebujcych pomocy oraz zasady troski o los sabszych, wiadomego i odpowiedzialnego reprezentowania szkoy

Szkoła Podstawowa nr 32 im. Leona Kruczkowskiego w Sosnowcu
ul. Armii Krajowej 93, 41-215 Sosnowiec, tel.: 32 263 43 01, e-mail: sp32@sosnowiec.edu.pl
Copyright by SP 32 Wszystkie prawa zastrzeżone.