UWAGA! Zmiana konta Rady Rodzicw

69105013601000009147880364 ING BANK LSKI

Regulamin Rady Rodzicw

I. Postanowienia oglne
1.1. Rada Rodzicw, zwana dalej rad, reprezentuje og rodzicw uczniw Zespou Szk Oglnoksztaccych nr 12 w Sosnowcu.
2. Rada dziaa na podstawie ustawy o systemie owiaty, Statutu szkoy i niniejszego regulaminu.
2.1. Rada liczy tylu czonkw, ile jest oddziaw w szkole.
2. Kadencja rady trwa rok.
3. W uzasadnionych przypadkach, jeli w czasie kadencji ze skadu rady ubdzie wicej ni 1/3 czonkw, dopuszcza si zorganizowanie wyborw uzupeniajcych skad rady. 4. Decyzj o przeprowadzeniu wyborw uzupeniajcych podejmuje rada w gosowaniu jawnym.
3. Rada moe tworzy komisje i zespoy zadaniowe majce charakter opiniujco-doradczy.
II. Wybory do rady
4. 1. Wybory do rady przeprowadzane s corocznie, we wrzeniu,
na pierwszym zebraniu rodzicw kadego oddziau.
2. Rodzice uczniw danego oddziau, zgromadzeniu na zebraniu, wybieraj spord siebie Rad Oddziaow.
3. Rada Oddziaowa powinna liczy nie mniej ni 3 osoby. O liczebnoci Rady Oddziaowej decyduj rodzice danego oddziau.
4. Do udziau w wyborach uprawnieni s rodzice uczniw danego oddziau. Jednego ucznia moe reprezentowa w wyborach tylko jeden rodzic.
5. Wybory Rad Oddziaowych przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana w gosowaniu jawnym spord uczestnikw zebrania. Do komisji nie mog wchodzi osoby kandydujce do Rady Oddziaowej.
6. Wybory odbywaj si w gosowaniu tajnym na zasadach ustalonych przez rodzicw uczestniczcych w zebraniu.
7. 1. Rada Oddziaowa wybiera spord siebie przedstawiciela do Rady Rodzicw szkoy.
2. Na wniosek rodzicw uczestniczcych w zebraniu, przedstawiciela Rady Oddziaowej do Rady Rodzicw szkoy moe wybiera og rodzicw uczestniczcych w zebraniu, w gosowaniu tajnym, spord wybranych czonkw rady oddziaowej.
8. 1. Obwieszczenie wynikw wyborw, podanie do wiadomoci skadu rady i zwoanie pierwszego posiedzenia rady naley do obowizkw dyrektora szkoy.
2. Pierwsze posiedzenie rady powinno odby si nie pniej ni 14 dni od terminu wyborw.
III. Wadze rady 9. Rada wybiera ze swojego grona przewodniczcego rady i jego zastpc.
10. 1. Przewodniczcy rady organizuje prac rady, zwouje i prowadzi posiedzenia rady, reprezentuje rad na zewntrz.
2. Zastpca przewodniczcego rady przejmuje obowizki przewodniczcego
w czasie jego nieobecnoci.
IV. Posiedzenia rady 11. 1. Posiedzenia rady odbywaj si w terminach ustalonych w rocznych harmonogramie, nie rzadziej ni 3 razy w roku.
2. Poza terminami ustalonymi w harmonogramie, posiedzenia rady zwouje przewodniczcy, powiadamiajc czonkw rady co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. W szczeglnie uzasadnionych przypadkach przewodniczcy moe zwoa posiedzenie rady w trybie pilnym, bez zachowania 7-dniowego terminu.
3. Posiedzenia rady mog by rwnie zwoywane w kadym czasie,
z inicjatywy 1/3 skadu rady oraz na wniosek dyrektora, Rady Pedagogicznej lub Samorzdu Uczniowskiego.
12. 1. Przygotowanie posiedzenia rady jest obowizkiem przewodniczcego. Czonkowie rady, na 7 dni przed posiedzeniem, otrzymuj projekt porzdku obrad. Projekt porzdku zamieszczany jest take na stronie internetowej szkoy.
2. Posiedzenia rady prowadzone s przez przewodniczcego.
3. W posiedzeniach rady moe bra udzia, z gosem doradczym, dyrektor lub inne osoby zaproszone przez przewodniczcego za zgoda lub na wniosek rady. 4. Posiedzenia rady s wane, o ile obecnych jest co najmniej poowa czonkw rady.
13. 1. Posiedzenia rady s protokoowane.
2. Protokoy posiedze rady s przyjmowane przez rad w drodze gosowania na nastpnym posiedzeniu rady.
3. Protok podpisuje przewodniczcy rady.
V. Podejmowanie uchwa
14. 1. Uchway rady podejmowane s zwyk wikszoci gosw, w gosowaniu jawnym.
2. W sprawach personalnych, a take na formalny wniosek czonkw rady, gosowanie odbywa si w trybie tajnym.
15. Uchway rady numerowane s w sposb cigy w danym roku szkolnym.
16. Opinie rady wydawane s w takim samym trybie jak uchway.
VI. Prawa i obowizki czonkw rady
17. 1. Czonkowie rady maj prawo do:
a. dostpu do wszystkich informacji i dokumentw zwizanych z organizacj i przebiegiem procesu dydaktyczno wychowawczo - opiekuczego, poza informacjami i dokumentami uznanymi za poufne lub dotyczcymi spraw personalnych, b. wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach szkoy,
c. gosowania na rwnych prawach we wszystkich decyzjach podejmowanych przez rad.
2. Czonkowie rady maj obowizek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach rady.
VII. Fundusze rady
18. 1. Rada Rodzicw moe gromadzi fundusze na wspieranie dziaalnoci szkoy z nastpujcych rde: a. z dobrowolnych skadek rodzicw,
b. z wpat osb fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji,
c. z innych rde (w tym darowizny).
2. Rada ma wydzielone konto bankowe.
3. Propozycj wysokoci skadki rodzicw przedstawia dla caej szkoy Rada Rodzicw.
4. Zatwierdzenie wysokoci skadki odbywa si na zebraniu Rady Rodzicw.
5. Wydatkowanie rodkw Rady Rodzicw odbywa si na podstawie planu finansowego ustalanego na kady rok szkolny.
6. 50% rodkw zgromadzonych przez dan klas pozostaje do jej dyspozycji, pozostae rodki s do dyspozycji dyrektora, ktry wydatkuje uzyskane rodki na nastpujce cele: a. dofinansowanie konkursw i imprez o charakterze oglnoszkolnym,
b. nagrody rzeczowe dla wyrniajcych si uczniw i zespow artystycznych, sportowych,
c. zakup ksiek, pomocy naukowych i wyposaenia szkolnego, d. wydatki osobowe i rzeczowe zwizane z obsug finansowo - ksigow Rady Rodzicw,
e. inne wydatki uchwalone przez Rad Rodzicw.
6. Sposb wydatkowania rodkw Rady Rodzicw moe by w czci zaleny od ycze czy wskazania celw przez osoby lub organizacje wpacajce rodki na rzecz Rady Rodzicw. W takim przypadku Rada nie moe wydatkowa rodkw na inne cele, bez uzyskania zgody ofiarodawcw.
19. 1. Do obsugi finansowo - ksigowej rodkw Rady Rodzicw zatrudnia si ksigow i kasjera.
2. Dyrektor moe zleci prowadzenie tych czynnoci odpowiednim pracownikom szkoy.
3. Zasady rachunkowoci oraz obieg dokumentw finansowych reguluj odrbne przepisy.
20. 1. Rada Rodzicw upowania dyrektora szkoy do:
a. podejmowania decyzji w sprawie korekty wydatkw w planie finansowym w zwizku z istotnymi potrzebami i zadaniami szkoy, b. bezporedniego nadzoru nad prac ksigowej, kasjera,
c. otworzenia w banku rachunku biecego i dysponowania z ramienia Rady rodkami zgromadzonymi na tym rachunku.
VIII. Postanowienia kocowe
21.
Regulamin wchodzi w ycie z dniem uchwalenia.

Szkoła Podstawowa nr 32 im. Leona Kruczkowskiego w Sosnowcu
ul. Armii Krajowej 93, 41-215 Sosnowiec, tel.: 32 263 43 01, e-mail: sp32@sosnowiec.edu.pl
Copyright by SP 32 Wszystkie prawa zastrzeżone.