UWAGA! Zmiana konta Rady Rodziców

69105013601000009147880364 ING BANK ŚLĄSKI

Regulamin Rady Rodziców

I. Postanowienia ogólne
§ 1.1. Rada Rodziców, zwana dalej „radą”, reprezentuje ogół rodziców uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Sosnowcu.
2. Rada działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, Statutu szkoły i niniejszego regulaminu.
§ 2.1. Rada liczy tylu członków, ile jest oddziałów w szkole.
2. Kadencja rady trwa rok.
3. W uzasadnionych przypadkach, jeśli w czasie kadencji ze składu rady ubędzie więcej niż 1/3 członków, dopuszcza się zorganizowanie wyborów uzupełniających skład rady. 4. Decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających podejmuje rada w głosowaniu jawnym.
§ 3. Rada może tworzyć komisje i zespoły zadaniowe mające charakter opiniująco-doradczy.
II. Wybory do rady
§ 4. 1. Wybory do rady przeprowadzane są corocznie, we wrześniu,
na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału.
2. Rodzice uczniów danego oddziału, zgromadzeniu na zebraniu, wybierają spośród siebie Radę Oddziałową.
3. Rada Oddziałowa powinna liczyć nie mniej niż 3 osoby. O liczebności Rady Oddziałowej decydują rodzice danego oddziału.
4. Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice uczniów danego oddziału. Jednego ucznia może reprezentować w wyborach tylko jeden rodzic.
§ 5. Wybory Rad Oddziałowych przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania. Do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do Rady Oddziałowej.
§ 6. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym na zasadach ustalonych przez rodziców uczestniczących w zebraniu.
§ 7. 1. Rada Oddziałowa wybiera spośród siebie przedstawiciela do Rady Rodziców szkoły.
2. Na wniosek rodziców uczestniczących w zebraniu, przedstawiciela Rady Oddziałowej do Rady Rodziców szkoły może wybierać ogół rodziców uczestniczących w zebraniu, w głosowaniu tajnym, spośród wybranych członków rady oddziałowej.
§ 8. 1. Obwieszczenie wyników wyborów, podanie do wiadomości składu rady i zwołanie pierwszego posiedzenia rady należy do obowiązków dyrektora szkoły.
2. Pierwsze posiedzenie rady powinno odbyć się nie później niż 14 dni od terminu wyborów.
III. Władze rady § 9. Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego rady i jego zastępcę.
§ 10. 1. Przewodniczący rady organizuje pracę rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia rady, reprezentuje radę na zewnątrz.
2. Zastępca przewodniczącego rady przejmuje obowiązki przewodniczącego
w czasie jego nieobecności.
IV. Posiedzenia rady § 11. 1. Posiedzenia rady odbywają się w terminach ustalonych w rocznych harmonogramie, nie rzadziej niż 3 razy w roku.
2. Poza terminami ustalonymi w harmonogramie, posiedzenia rady zwołuje przewodniczący, powiadamiając członków rady co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie rady w trybie pilnym, bez zachowania 7-dniowego terminu.
3. Posiedzenia rady mogą być również zwoływane w każdym czasie,
z inicjatywy 1/3 składu rady oraz na wniosek dyrektora, Rady Pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego.
§ 12. 1. Przygotowanie posiedzenia rady jest obowiązkiem przewodniczącego. Członkowie rady, na 7 dni przed posiedzeniem, otrzymują projekt porządku obrad. Projekt porządku zamieszczany jest także na stronie internetowej szkoły.
2. Posiedzenia rady prowadzone są przez przewodniczącego.
3. W posiedzeniach rady może brać udział, z głosem doradczym, dyrektor lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgoda lub na wniosek rady. 4. Posiedzenia rady są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków rady.
§ 13. 1. Posiedzenia rady są protokołowane.
2. Protokoły posiedzeń rady są przyjmowane przez radę w drodze głosowania na następnym posiedzeniu rady.
3. Protokół podpisuje przewodniczący rady.
V. Podejmowanie uchwał
§ 14. 1. Uchwały rady podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.
2. W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek członków rady, głosowanie odbywa się w trybie tajnym.
§ 15. Uchwały rady numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.
§ 16. Opinie rady wydawane są w takim samym trybie jak uchwały.
VI. Prawa i obowiązki członków rady
§ 17. 1. Członkowie rady mają prawo do:
a. dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją i przebiegiem procesu dydaktyczno – wychowawczo - opiekuńczego, poza informacjami i dokumentami uznanymi za poufne lub dotyczącymi spraw personalnych, b. wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach szkoły,
c. głosowania na równych prawach we wszystkich decyzjach podejmowanych przez radę.
2. Członkowie rady mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach rady.
VII. Fundusze rady
§ 18. 1. Rada Rodziców może gromadzić fundusze na wspieranie działalności szkoły z następujących źródeł: a. z dobrowolnych składek rodziców,
b. z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji,
c. z innych źródeł (w tym darowizny).
2. Rada ma wydzielone konto bankowe.
3. Propozycję wysokości składki rodziców przedstawia dla całej szkoły Rada Rodziców.
4. Zatwierdzenie wysokości składki odbywa się na zebraniu Rady Rodziców.
5. Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie planu finansowego ustalanego na każdy rok szkolny.
6. 50% środków zgromadzonych przez daną klasę pozostaje do jej dyspozycji, pozostałe środki są do dyspozycji dyrektora, który wydatkuje uzyskane środki na następujące cele: a. dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym,
b. nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów i zespołów artystycznych, sportowych,
c. zakup książek, pomocy naukowych i wyposażenia szkolnego, d. wydatki osobowe i rzeczowe związane z obsługą finansowo - księgową Rady Rodziców,
e. inne wydatki uchwalone przez Radę Rodziców.
6. Sposób wydatkowania środków Rady Rodziców może być w części zależny od życzeń czy wskazania celów przez osoby lub organizacje wpłacające środki na rzecz Rady Rodziców. W takim przypadku Rada nie może wydatkować środków na inne cele, bez uzyskania zgody ofiarodawców.
§ 19. 1. Do obsługi finansowo - księgowej środków Rady Rodziców zatrudnia się księgową i kasjera.
2. Dyrektor może zlecić prowadzenie tych czynności odpowiednim pracownikom szkoły.
3. Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy.
§ 20. 1. Rada Rodziców upoważnia dyrektora szkoły do:
a. podejmowania decyzji w sprawie korekty wydatków w planie finansowym w związku z istotnymi potrzebami i zadaniami szkoły, b. bezpośredniego nadzoru nad pracą księgowej, kasjera,
c. otworzenia w banku rachunku bieżącego i dysponowania z ramienia Rady środkami zgromadzonymi na tym rachunku.
VIII. Postanowienia końcowe
§ 21.
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Sosnowcu
ul. Jasieńskiego 2a, 41-215 Sosnowiec, tel.: 32 263 43 01, e-mail: sp32@sosnowiec.edu.pl
Copyright by ZSO 12 Wszystkie prawa zastrzeżone.