Szkoa Przedsibiorczoci

ZAKADKA FINANSOWA

Rok szkolny 2008/2009

Wycieczka do Sejmu RP w Warszawie

19.05.2009r. uczniowie naszego gimnazjum uczestniczyli w wycieczce do Sejmu RP w Warszawie. Spotkali si z posem PO Jarosawem Pitk. Pose oprowadzi ich po budynku Sejmu, opowiada o historii i wspczesnoci parlamentaryzmu. Gimnazjalici obejrzeli sal obrad, byli pod tablic pamici. Wizyta w Sejmie zrobia na modziey bardzo pozytywne wraenie. Spotkanie z posem byo bardzo ciekawe, a modzie oceniajc wycieczk uznaa, e by to najciekawszy punkt programu.

foto

Gieda Papierw Wartociowych w Warszawie

18. 05. 2009 uczniowie klas II i III zwiedzali Gied Papierw Wartociowych w Warszawie. Wikszo uczestnikw wycieczki spodziewaa si, e gwna sala wypeniona bdzie ludmi  oczekujcymi na notowania giedy. Tymczasem w caym budynku giedy byo prawie pusto, gdy w dobie informatyki i komputerw kady moe sprawdzi notowania we wasnym domu. Uczniowie dowiedzieli si, w jaki sposb mona inwestowa na giedzie, na co naley zwrci uwag podejmujc decyzje, co to hossa i bessa. Obejrzeli rwnie przygotowane dla nich filmy z zakresu inwestowania na giedzie.

foto

Wycieczka zawodoznawcza do PPHU DEKORGIPS

18.03.2009r. uczniowie kl. IIc udali si do Przedsibiorstwa Produkcyjno- Handlowo- Usugowego DEKORGIPS w Dbrowie Grniczej. Pan Jarosaw Budzik- doradca klienta przedstawi modziey histori i zakres dziaalnoci przedsibiorstwa. Uczniowie podczas zwiedzania zakadu mieli moliwo poznania charakteru pracy na poszczeglnych stanowiskach. Zostali rwnie zapoznani z wymaganiami, jakie stawia si przyszym pracownikom w zakresie wyksztacenia oraz koniecznych umiejtnoci potrzebnych do podjcia pracy w zakadzie.

foto

Wycieczka zawodoznawcza do V Komisariatu Policji w Sosnowcu

12.03.2009 r. uczniowie klasy II a odbyli wycieczk zawodoznawcz do V Komisariatu Policji w Sosnowcu. Aspirant Grzegorz Kunicki oprowadzi uczniw po komisariacie. Omwi rejon dziaania placwki, zakres obowizkw pracownikw oraz zapozna modzie z predyspozycjami, umiejtnociami i wymaganiami, ktre musz spenia kandydaci na policjantw.

foto

Spotkanie z przedstawicielem Urzdu Skarbowego

26.02.09 r. uczniowie klas II uczestniczyli w spotkaniu z pracownikiem Urzdu Skarbowego. Pani Lidia Nawrot zapoznaa modzie ze struktur organizacyjn oraz zadaniami poszczeglnych dziaw urzdu. Omwia pojcie i rodzaje obowizujcych podatkw oraz przedstawia procedury zwizane z rozpoczciem dziaalnoci gospodarczej. Spotkanie zakoczyo si zabaw edukacyjn "Wyspa rekinw" Chtni uczniowie przedstawiali rozwizanie problemu, z ktrym borykali si piraci przy podziale skarbu.

foto

Spotkanie z przedstawicielem ZUS

20.02. 2009 r. uczniowie drugich i trzecich klas gimnazjum uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielem Zakadu Ubezpiecze Spoecznych. Pani Joanna Giemza w przystpny sposb wyjania jaka jest struktura ZUS, czym jest ubezpieczenie spoeczne; jakie s zadania, wiadczenia ZUS; czym jest osobiste konto w ZUS. Uczestnicy pracujc w maych grupach wypeniali druki m.in. zgoszenie/ zmian danych osobowych patnika skadek. Prelegentka podaa rwnie adresy internetowych serwisw informacyjnych ZUS krtko charakteryzujc ich tematyk.

foto

Tydzie dla Oszczdzania 27 - 31.10.2008 r.

"wiatowy Dzie Oszczdzania" 31.10.2008r. Nasze gimnazjum wczyo si w tym roku do oglnopolskiej akcji spoecznej promujcej oszczdzanie. W ramach „Tygodnia dla Oszczdzania” przypadajcego na ostatni tydzie padziernika na przedmiotach oglnoksztaccych i godzinach wychowawczych realizowane byy tematy z zakresu finansw, bankowoci oraz oszczdzania. Uczennice kl. III: M. Wodarczyk, A. Wojnarowska i D. Szprng przeprowadziy wrd gimnazjalistw ankiet na temat kieszonkowego gimnazjalisty oraz wrd modziey i dorosych ankiet na temat powodw i sposobw oszczdzania. Opracowane wyniki zostay wykorzystane na lekcjach matematyki i na godzinach wychowawczych oraz zaprezentowane caej spoecznoci szkolnej w formie gazetek. Uczniowie mieli moliwo uczestniczenia w szkolnych konkursach o tematyce zwizanej z oszczdzaniem Chtni bd mogli do 26.11 2008r. przygotowa film na oglnopolski konkurs ”Krtki film o oszczdzaniu”.

Wycieczka do Urzdu Miasta

21.10. 2008r. odbya si wycieczka uczniw z Koa Ekologicznego do Urzdu Miasta w Sosnowcu. Celem wycieczki byo przeprowadzenie wywiadu na temat stanu rodowiska w miecie i podejmowanych dziaa zwizanych z jego ochron. Wywiadu udzieliy Pani Naczelnik Wanda Orliska i Pani Inspektor Barbara Smoucha z Wydziau Ochrony rodowiska i Rolnictwa. Po zadaniu wszystkich pyta uczniowie otrzymali ksiki ,,Pomniki przyrody Sosnowca" Dzikujemy za mie spotkanie. foto1

Warsztaty

20.10.2008 r. uczniowie klasy Ia uczestniczyli w warsztatach z zakresu edukacji regionalnej. Tematem warsztatw byo dziedzictwo kulturowe krajw UE. Warsztaty odbyy si w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sosnowcu. W spotkaniu bra udzia prelegent z Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach. Za aktywny udzia w zajciach uczniowie otrzymali drobne nagrody rzeczowe. foto1 foto2

2.10.2008 r. goci w naszej szkole Piotr Lorenc- dziennikarz katolickiego tygodnika "Niedziela". W spotkaniu z dziennikarzem wzili udzia uczniowie klas trzecich. Pan Lorenc przedstawi uczniom ciek swojej kariery zawodowej. Opowiada o pracy w redakcji i w terenie. Przedstawi zalety i wady pracy dziennikarza. Wskaza cechy, predyspozycje i zdolnoci przydatne do wykonywania zawodu. Na zakoczenie spotkania podzieli si swoimi wraeniami i spostrzeeniami z ostatnich zagranicznych podry subowych.

foto1 foto2

Oglnopolska kampania spoeczna "Pola Nadziei" w tym roku dotara rwnie do Sosnowca. Celem kampanii jest szerzenie idei hospicyjnej, edukacja dzieci i modziey z zakresu opieki i pomocy ludziom chorym i cierpicym, zbieranie funduszy na statutowe cele hospicjum. Patronat honorowy obj Prezydent Miasta Sosnowca i Biskup Diecezji Sosnowieckiej.
     Uczniowie naszego gimnazjum z penym zaangaowaniem wczyli si w kampani. Klasowi liderzy wolontariatu odpowiadali za akcj informacyjn. Przygotowywali plakaty i ogoszenia informujce o zaplanowanej akcji, zachcajce do wspudziau.
     06.10.2008 r. przedstawiciele klas uczestniczyli w szkolnym projekcie "Pola Nadziei". Uczniowie pod opieka wychowawcy klasy III c – mgr Renaty liwiskiej i pedagoga szkolnego obejrzeli film poruszajcego trudny temat ycia nastolatkw naznaczonych chorob nowotworow. Nastpnie zasadzili cebulki onkili na "Szkolnym Polu Nadziei".
     07.10.2008 r. delegaci klas uczestniczyli w akcji tworzenia "Sosnowieckich Pl Nadziei" zorganizowanej przez Hospicjum w. Tomasza. Wraz z przedstawicielami innych sosnowieckich szk i przedszkoli sadzili cebulki onkili na klombach przygotowanych przez pracownikw zieleni miejskiej w Parku Sieleckim.      W cigu caego roku szkolnego uczniowie bd podejmowa dziaania na rzecz hospicjum. Zwieczeniem caej akcji bdzie udzia w Wiosennym Festynie Rodzinnym - Pola Nadziei.

Rok szkolny 2007/2008

Nasze Gimnazjum przystpio w marcu 2008 roku do programu: Certyfikat Jakoci "Szkoa Przedsibiorczoci". Fundacja Modzieowej Przedsibiorczoci, ktra jest autorem tej akcji dokonuje formalnej weryfikacji, po ktrej szkoa przystpuje do realizacji zada okrelonych w programie.
Do koca czerwca szkoa realizowa bdzie I etap programu, ktrym jest osignicie Nominacji do Certyfikatu Jakoci "Szkoa Przedsibiorczoci". II etap programu zamknie si uzyskaniem Certyfikatu Jakoci.
W ramach realizacji programu uczniowie bd przygotowywani do aktywnoci na rynku pracy oraz wiadomego gospodarowania swoimi finansami. Szkoa otworzy uczniom moliwo wiadomego wyboru dalszego ksztacenia i budowania kariery zawodowej poprzez m. in. udzia w zajciach pozalekcyjnych przygotowujcych do rynku pracy, konkursach, warsztatach, festynach o tematyce gospodarowania finansami. Nauczyciele realizowa bd programy uzupeniajce oraz rozszerzajce do przedmiotu wiedza o spoeczestwie o tematy "Ekonomia na co dzie", "Przedsibiorczo". Na lekcjach przedmiotw oglnoksztaccych realizowane bd treci o tematyce ekonomicznej. Szkoa zostanie wyposaona w podrczn biblioteczk oraz filmy edukacyjne rozszerzajce temat przedsibiorczoci w szkole.  

Teatr

 
21.04.08 r. uczniowie klasy IIa udali si z wizyt do Teatru Zagbia w Sosnowcu. Przewodnikiem po teatrze by pan Jacek Januszko- pracownik Biura Obsugi Widza. W czasie pobytu w teatrze uczniowie poznali tajniki pracy aktora oraz innych zawodw reprezentowanych przez pracownikw teatru odpowiedzialnych za przygotowanie kadego spektaklu. Ponadto zwiedzili kulisy teatru: garderoby aktorw, pracowni modelarsk, pracowni stolarsk, pracowni krawieck i rekwizytorni. Odwaniejsi mogli zaprezentowa swoje zdolnoci aktorskie na teatralnej scenie.

 
Wizyta w Urzdzie Miasta
 
04.06.2008r. uczniowie klas I a, I b, I c uczestniczyli w wycieczce do Urzdu Miasta w Sosnowcu. Celem wizyty w urzdzie byo zapoznanie modziey z prac urzdu, rozmieszczeniem poszczeglnych wydziaw i sposobem zaatwiania formalnoci urzdowych. W trakcie spotkania z podinspektorem Wydziau Informacji i Promocji Miasta –p. Rafaem ysy modzie dowiedziaa si rwnie o inwestycjach podejmowanych przez miasto i nowo oddawanych obiektach dydaktycznych uczelni na terenieSosnowca. Uczniowie zadajc liczne pytania uzyskali informacje dotyczce potrzebnych kwalifikacji do podjcia pracy na stanowiskach urzdniczych.
foto1 foto2
 
Spotkanie z dyrektorem ds. handlowych
 
20.05.2008r. odbyo si spotkanie uczniw klas III a, III b, III c oraz I a z p. Michaem Gsieniec- dyrektorem ds. handlowych z firmy MIRGAZ z Dbrowy Grniczej. W trakcie spotkania prowadzcy przedstawi uczniom ciek swojej kariery zawodowej, zapozna uczniw z zaletami i wadami pracy na odpowiedzialnym stanowisku. Dyrektor M. Gsieniec przybliy uczniom zasady pisania poprawnego CV wieo „upieczonego” absolwenta, listu motywacyjnego, zasady przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej i udzieli rad dotyczcych przygotowania si do takiej rozmowy. Uczniowie otrzymali przykadowe formularze dokumentw aplikacyjnych.
foto1 foto2
Moje preferencje zawodowe
 
15.05.2008r.na terenie szkoy odbyy si pozalekcyjne zajcia ""Moje preferencje zawodowe" skierowane do klas II gimnazjum. W zajciach prowadzonych przez pracownikw Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej- panie A. wierczysk i W. Wjcik uczestniczyo 12 uczniw. W trakcie trzech godzinnych moduw uczniowie poprzez wzbogacenie wiedzy o swoich cechach charakteru, zainteresowaniach, sposobach radzenia sobie ze stresem, zarzdzania czasem tworzyli obraz samego siebie. wiczyli umiejtnoci przydatne w szkole i w pracy zawodowej. Po zakoczonych warsztatach uczniowie uczestniczyli w indywidualnych konsultacjach.
foto1 foto2
 
Wycieczka do Huty Katowice
 
14.05.2008 r. uczniowie klas II uczestniczyli w wycieczce do Huty Katowice w Dbrowie Grniczej. Modzie zostaa oprowadzona po zakadzie przez przedstawicieli Oddziau PTTK Huty Katowice - panw: Sylwestra Zawidzkiego i Wojciecha Janusa. Uczniowie zwiedzili wydzia wielkopiecowy, wydzia cigego odlewu stali i walcowni. Poznali ekonomiczne zaoenia funkcjonowania huty, realia pracy hutnika oraz przepisy BHP obowizujce pracownikw.
foto1 foto2 foto3
 
Spotkanie z przedstawicielem banku
 
6. 05. 2008 r. na lekcji matematyki w klasie III b gocia p. Agnieszka Kozowska- specjalista do sprzeday produktw bankowych z Polbanku EFG w Katowicach. Tematem spotkania by lokaty i kredyty bankowe. Przedstawicielka banku przybliya uczniom rodzaje lokat oraz kredytw oferowanych klientom. Uczniowie uzyskali informacje o warunkach, ktre musz by spenione przez kredytobiorcw i ograniczeniach stawianych przez bank. Uczniowie poznali procedury przyznawania kredytw i dowiedzieli si, jak wyliczany jest cakowity koszt ich pozyskania. Uczniowie uczestniczcy w spotkaniu dziki zdobytej wiedzy w przyszoci bd wiedzie, jak wybiera najkorzystniejsze oferty bankowe.
foto1 foto2
 
Poprawne konstruowanie europejskiego CV
 
28.04.08r. uczniowie klas II i III uczestniczyli w warsztatach "Poprawne konstruowanie europejskiego CV" oraz lekcji "Rynek pracy w Unii Europejskiej". Zajcia odbyy si w siedzibie Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach. Byy prowadzone przez konsultanta RCIE Jacka Wonikowskiego. Tematyka warsztatw i lekcji obejmowaa: zasady tworzenia CV, podstawowe zasady i cele Europass , wypenienie yciorysu on- line, zasady odbywania stau i zatrudniania w krajach UE, instytucje pomagajce w szukaniu pracy poza granicami kraju.
foto1 foto2
 
Wycieczka do Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej
 
25.04.08r. uczniowie klas III udali si do Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach, gdzie uczestniczyli w lekcji "Europejskie zawody przyszoci" oraz w warsztatach "Rynek pracy w UE". Zajcia prowadzi konsultant RCIE Jacek Wonikowski. Konsultant w czasie lekcji wskaza najpopularniejsze obszary gospodarcze wrd Polakw oraz zapozna uczniw z prognozami dotyczcymi najbardziej atrakcyjnych zawodw w UE w najbliszych latach. Tematyka warsztatw obejmowaa zagadnienia: historia powstania i dziaania systemu EURES, rodzaje pracy w UE, zasady odbycia stau i zatrudnienie w krajach UE, instytucje polskie pomagajce w szukaniu pracy poza granicami kraju.
foto1 foto2
 
Wycieczka do siedziby Biura Regionu Sprzeday Polbanku
 
24 kwietnia 2008 roku uczniowie klasy III b odbyli wycieczk do siedziby Biura Regionu Sprzeday Polbanku EFG w Katowicach. Konsultantami byli koordynatorzy: pan Tomasz Grzybowski i pani Katarzyna Antolak. Uczniowie dowiedzieli si o historii powstania banku i jego dziaalnoci na rynku polskim. Poznali specyfik dziaalnoci banku ze wzgldu na grupy klientw - indywidualnych i firmy oraz zakres pracy i obszar dziaania regionalnego biura sprzeday. Uczniowie mogli zobaczy umowy bankowe, jakie podpisuj pracownicy z klientami. Koordynatorzy przedstawili swoje cieki kariery zawodowej. Po prezentacji modzie zadawaa pytania dotyczce niezbdnego wyksztacenia potrzebnego do uzyskania pracy w banku oraz obowizkw pracownikw. Koordynatorzy udzielali chtnie odpowiedzi na pytania uczniw. Opowiedzieli rwnie, jak przebiega rozmowa kwalifikacyjna oraz rekrutacja. Na zakoczenie wszyscy uczestnicy otrzymali pamitkowe drobiazgi oraz materiay dotyczce pracy banku.
foto1 foto2
 
Mj skarbiec informacji o zawodzie
 
Dnia 18.04.2008r uczniowie drugich klas gimnazjum uczestniczyli w warsztatach "Mj skarbiec informacji o zawodzie" z programu "Moja droga do zawodu". Zajcia byy prowadzone przez pracownikw Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 2 w Sosnowcu, mgr Ann wierczysk i mgr Wiolett Wjcik. Zajciami zostao objtych 66 drugoklasistw. Z kad z klas prowadzcy pracowali w ramach dwch jednostek lekcyjnych wykorzystujc metody warsztatowe, autotesty, pogadanki. W trakcie zaj uczniowie uczestniczyli w zabawie integracyjnej "Kim chciabym by?" . Wypeniali kwestionariusz oraz ankiet skonnoci zawodowych. Po analizie wynikw autotestw mogli indywidualnie skonsultowa wasne wyobraenie kariery zawodowej i drogi ksztacenia. Prowadzcy okrelili informacje pomocne przy podejmowaniu decyzji edukacyjnych o kierunku i trybie ksztacenia, rdach pozyskania informacji .
Szkoła Podstawowa nr 32 im. Leona Kruczkowskiego w Sosnowcu
ul. Armii Krajowej 93, 41-215 Sosnowiec, tel.: 32 263 43 01, e-mail: sp32@sosnowiec.edu.pl
Copyright by SP 32 Wszystkie prawa zastrzeżone.