Sosnowiecka Akademia Kreatywnoci

Rajd do Ojcowskiego Parku Narodowego w ramach realizacji zaj z geografii Celem naszej wycieczki byo poznanie ciekawych, a zarazem piknych form krasowych tego terenu. Pierwsze to rozlege doliny krasowe jak jest Dolina Prdnika i mae dolinki jak jest Wwz Ciasnych Skaek. Drugimi s, jake malownicze ostace jurajskie w postaci okazaych skaek wapiennych. Ju droga do Ojcowa prowadzia krt drog wrd wyrastajcych ska wapiennych, unoszcych si pord drzew, na wysokoci przekraczajcej kilkadziesit metrw nad pyncymi w dolinie wodami Prdnika. Zachwyceni osobliwociami tego rejonu wyruszylimy na jeden z najciekawszych szlakw w parku, poniewa wdrujc nim moemy podziwia przepikne widoki na ca dolin, ktrych nigdzie indziej nie zobaczymy. Stromym podejciem wspilimy si do Jaskini Ciemnej. Nad Jaskini szlak poprowadzi nas szczytami Gry Koronnej, przez ska Wapiennik na Wzgrze Okopy. Cay wysiek zrekompensoway nam przepikne widoki, ktre podziwialimy z gry, poniewa na caej dugoci szlaku znajduj si punkty widokowe. Fragmenty ska tworz malownicze bramki i iglice skalne. Due wraenie zrobia na nas skaka Rkawica oraz widok na Bram Krakowsk. Szlak doprowadzi nas do Wwozu Smardzowickiego i Dolin Prdnika do Ojcowa, mijajc po drodze malownicze i niezwykle spokojne tereny - rdeko Mioci i Bram Krakowsk. Nastpn atrakcj by pobyt w Jaskini Nietoperzowej w Jerzmanowicach, ktra jest jedn z najwikszych jaski Jury Krakowskiej. Nasz uwag zwrcia szata naciekowa w postaci zwisajcych stalaktytw, sterczcych z dna stalagmitw, poczonych kolumn oraz liczne koty wirowe na stropie, pola ryowe i pery jaskiniowe. Zadziwio nas, e znaleziono w niej wiele koci zwierzt z okresu zlodowacenia: niedwiedzia, hieny, lwa, mamuta oraz wiele naczy, narzdzi i ladw czowieka. Mielimy szczcie obejrze z bliska wspczesnych mieszkacw jaskini - pajki i hibernujce nietoperze. Zaskoczeniem dla nas bya informacja, e wntrze jaskini stanowio plan do scen dwch filmw fabularnych: "Legenda o w. Mikoaju" i "Ogniem i mieczem". Na koniec przyszed czas na odpoczynek i kiebask z grilla, ktr sami przygotowalimy.

Pierwsze uczniowskie dowiadczenia drog do wiedzy

W naszej szkole realizowany jest trzeci, ostatni etap projektu "Pierwsze uczniowskie dowiadczenia drog do wiedzy", ktry jest wspfinansowany przez Uni Europejsk w ramach EFS. W kwietniu ogoszone zostay wyniki konkursu "Bajkowy wiat maych odkrywcw". Klasa I a, ktra realizuje projekt pod opiek pani mgr Anny Wojnowskiej, zakwalifikowaa si do grupy 19 innych szk. Dzieci otrzymay dyplomy i nagrody.

Pierwsze uczniowskie dowiadczenia drog do wiedzy

We wrzeniu 2009 r. klasa II "b" przystpia do realizacji programu edukacyjnego "Pierwsze uczniowskie dowiadczenia drog do wiedzy". Projekt ten realizowany jest na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki. Projekt zapewnia uczniom zdobywanie dowiadcze, rozwijanie zainteresowa i uzdolnie. Dzieci na zajciach ucz si poprzez manipulowanie przedmiotami, dziaanie, badanie. Swoj uwag skupiaj na tym co je interesuje, ucz si odpowiedzialnoci i samodzielnoci. Podczas zaj uczniowie sami wybieraj orodki zainteresowa w ktrych wicz swoje umiejtnoci. Najwiksz popularnoci cieszy si drugi orodek. Ksztatowana jest tutaj wraliwo artystyczna za pomoc zestawu instrumentw muzycznych, akcesoriw teatralnych, pacynek. Dzieci lubi korzysta z przyborw do wicze ruchowych. Czsto korzystaj z zabaw z Serem Szwajcarskim, Mozaik. Zajcia pozalekcyjne kocz si w grudniu 2009 r.

Nowoczesna pracownia komputerowa

W ramach projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej "Pracownie komputerowe dla szk" w ZSO nr 12 w Sosnowcu powstaa nowoczesna pracownia komputerowa wspfinansowana ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego. Dnia 30 maja 2008 roku naszej szkole przekazano pracowni wyposaon w serwer wraz z oprogramowaniem Microsoft Small Business Server 2003,drukark sieciow, skaner, laptop, videoprojektor, 10 stanowisk uczniowskich posiadajcych napdy DVD, 19 calowe monitory LCD, oprogramowanie Windows Vista Business, pakiet MS Office 2007, oprogramowanie antywirusowe, oprogramowanie zabezpieczajce przed treciami niepodanymi z Internetu.

Szkoła Podstawowa nr 32 im. Leona Kruczkowskiego w Sosnowcu
ul. Armii Krajowej 93, 41-215 Sosnowiec, tel.: 32 263 43 01, e-mail: sp32@sosnowiec.edu.pl
Copyright by SP 32 Wszystkie prawa zastrzeżone.