Edukacja artystyczna


opiekun: mgr Irena Federowicz
"Sztuka wyzwala w ludziach to, co w nich najszlachetniejszego"
 
Zainteresowanie uczniów udziałem w zajęciach plastycznych kształtuje się stale na wysokim poziomie. Co roku duża grupa uczniów bierze aktywny udział w konkursach plastycznych na szczeblu szkolnym i pozaszkolnym uzyskuj±c wysokie wyniki.
 
ROK SZKOLNY 2015/2016
 

Wyjazd do Filharmonii

9 paĽdziernika 2015 organizowany jest wyjazd uczniów szkoły podstawowej do Filharmonii ¦l±skiej na koncert pt. "Magia, która tworzy dĽwięki w muzyce"

ROK SZKOLNY 2014/2015
 

Koncert Agencji Artystycznej VIOLINO


Uczniowie naszej szkoły uczestnicz± cyklicznie w różnorodnych imprezach muzycznych. Tradycj± naszej szkoły s± wyjazdy na koncerty muzyki klasycznej do Filharmonii ¦l±skiej w Katowicach oraz udział w lekcjach muzycznych, które odbywaj± się zarówno na terenie naszej szkoły, jak również w Klubie im. Jana Kiepury w Sosnowcu. 16 kwietnia 2015 roku nauczyciel muzyki mgr Irena Federowicz zaprosiła do szkoły muzyków z Agencji Artystycznej "VIOLINO". Uczniowie szkoły podstawowej uczestniczyli w audycji muzycznej pt. "Instrumenty dęte drewniane i blaszane solo, w duecie i w trio". Podczas audycji muzycznych uczniowie maj± możliwo¶ć zapoznania się z budow±, zasadami działania oraz barw± brzmieniow± instrumentów muzycznych. Każda audycja to prawdziwa uczta dla duszy. Poprzez zabawę z muzyk± uczniowie obcuj± z dziełami wybitnych kompozytorów. Interaktywny udział słuchacza powoduje lepsze zapamiętanie podawanych przez prelegenta w trakcie koncertu informacji o instrumentach, kompozytorach, technikach wykonania, elementach muzyki. Za ostatni wspaniały koncert na instrumentach dętych uczniowie podziękowali muzykom gromkimi brawami oraz bukietem kwiatów.

Konkursy plasytczne

kliknij aby powiększyć

Wycieczka do Ojcowa i plener malarski

30 wrze¶nia 2014 uczniowie klas IV uczestniczyli w wycieczce do Ojcowa z plenerem malarskim zorganizowanej przez pani± mgr Irenę Federowicz.
Pogoda w tym dniu pozwoliła podziwiać piękn± złot± jesień w Ojcowskim Parku Narodowym.
 

ROK SZKOLNY 2011/2012
 
Wycieczka do Ojcowa i plener malarski

27 wrze¶nia 2011 uczniowie klas IV uczestniczyli w wycieczce do Ojcowa z plenerem malarskim zorganizowanej przez pani± mgr Irenę Federowicz.
 


Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Zielono mi"


Praca konkursowa Wiktorii Odrobiny - II miejsce
 

Praca konkursowa Angeliki Witek - wyróżnienie
 
ROK SZKOLNY 2010/2011
 
WARSZTATY ARTYSTYCZNE

23 listopada 2010 roku klasa VB brała udział w warsztatach artystycznych zorganizowanych w Muzeum ¦l±skim w Katowicach. Uczniowie zwiedzili wystawę malarstwa Dudy Gracza, która zainspirowana była twórczo¶ci± Fryderyka Chopina. Malarz stworzył cykl, w którym przyporz±dkował poszczególne obrazy okre¶lonym utworom Chopina tj. mazurki, polonezy, preludia, nokturny. Uczniowie słuchaj±c muzyki Chopina analizowali nastój utworów muzycznych oraz kompozycję dzieł malarskich: koloryt, faktura technika malarska. W drugiej czę¶ci warsztatów uczniowie tworzyli własne, plastyczne interpretacje utworów muzycznych Chopina. Udział w warsztatach był dla uczniów ciekaw± lekcj± koreluj±c± tre¶ci plastyki i muzyki. Organizator wycieczki mgr Irena Federowicz
 

PLENER MALARSKI

ROK SZKOLNY 2009/2010
 
Lekcja muzealna
 


Galeria prac prezentowanych podczas wystawy w MDK Kazimierz
 

 

15. 01. 2010 roku uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum uczestniczyli w koncercie muzycznym w Filharmonii ¦l±skiej w Katowicach. Tematem koncertu była muzyka filmowa W hollywoodzkim stylu. Muzycy zaprezentowali kompozycje Johna Williamsa do filmów tj.: Szczęki, Gwiezdne wojny, E.T., Superman , Harry Potter, Park Jurajski, Piraci z Karaibów. Orkiestrze Symfonicznej towarzyszył Chór Filharmonii ¦l±skiej.
 
kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

Konkurs „To co piękne wokół nas” organizuje już od 15 lat Młodzieżowy O¶rodek Pracy Twórczej w D±browie Górniczej. W tym roku na konkurs wpłynęło 5087 prac z Polski, Czech, Litwy, Irlandii, Rumunii oraz, Indii. Nasi uczniowie od wielu lat uczestnicz± w kolejnych edycjach konkursu odnosz±c liczne sukcesy.
Marta Piekielna KL. III „ B”- wyróżnienie
Karolina Przygoda – kl. VI „ B” – wyróżnienie
Szymon Okrajek – kl. V „ B” – wyróżnienie
Natalia Wawszczyk – kl.V”B” – wyróżnienie
 
„Muzyka łagodzi obyczaje”
W ramach wychowania przez sztukę nauczyciel muzyki mgr Irena Federowicz organizuje wyjazdy do Filharmonii ¦l±skiej w Katowicach.Uczniowie w ramach edukacji muzycznej uczestnicz± w zajęciach „Młodej Filharmonii”. W zabytkowej sali im. Karola Stryji odbywaj± się koncerty z udziałem zespołów Filharmonii: Orkiestry Symfonicznej, ¦l±skiej Orkiestry Kameralnej oraz Chóru, a także zaproszonych solistów i dyrygentów. Każdy koncert jest prowadzony przez prelegenta daj±cego obszerny komentarz słowny do prezentowanych utworów muzycznych. Tematyka cyklu koncertowego sprzyja kształtowaniu pojęć o stylach, twórcach i ¶rodkach w muzyce, a także historyczno – obyczajowego kontekstu, w którym się rozwijała. Udział w zajęciach muzycznych poza szkoł± wzbogaca wiedzę o muzyce, uwrażliwia uczniów na jej wyj±tkowe piękno oraz przybliża wspaniał±, wielowiekowa tradycję tej dziedziny kultury.
07. 10. 2009 r. uczniowie uczestniczyli w zajęciach zatytułowanych: „Z dziejów muzyki polskiej”
Program zajęć muzycznych :
Bolesław Szabelski – Toccata z Suity op. 10 Koncert na flet i orkiestrę Zygmunt Noskowski – Step op. 66
 
ROK SZKOLNY 2008/2009

Plener malarski w Ojcowie
30 wrze¶nia 2008
klasa IV "a" i IV "b"

Wycieczka do skansenu w Wygiełzowie
27 kwietnia 2009
klasa IV "b"
W dniu 27 kwietnia 2009r. uczniowie klasy IV B uczestniczyli w ciekawej wycieczce. Na terenie skansenu w Wygiełzowie odbyły się zajęcia warsztatowe, podczas których uczniowie zapoznali się z tajnikami garncarstwa. Każdy uczeń wykonał samodzielnie na kole garncarskim naczynie z gliny. Podczas wycieczki uczniowie zwiedzili również zamek w Lipowcu, wzbogacaj±c swoj± wiedzę na temat życia ludzi w ¶redniowiecznym zamku. Malowniczy wygl±d zamku uczniowie utrwalili w pracach plastycznych wykonanych w plenerze. Autorzy najciekawszych prac otrzymaj± nagrody, a ich rysunki zostan± zaprezentowane w szkole na poplenerowej wystawie. Finałem wycieczki było ognisko z pieczeniem kiełbasek oraz zabawy na dziedzińcu zamkowym.

ROK SZKOLNY 2007/2008
 
PLENER RYSUNKOWY W OJCOWIE - 11.10.2007 r.

  1. Zajęcia rysunkowe w plenerze - szkic ruin zamku w Ojcowie.
  2. Zwiedzanie wnętrz Zamku w Pieskowej Skale: - barokowy ogród, - renesansowa architektura zamku, - zwiedzanie ekspozycji muzealnej prezentuj±cej dzieła sztuki od ¶redniowiecza aż po sztukę współczesn±.
  3. Ognisko z pieczeniem kiełbasek. Zajęcia te były lekcj± plastyki przeprowadzon± w przepięknych plenerach Ojcowa. Podczas wycieczki uczniowie zwiedzili wystawę sztuki w renesansowym zamku w Pieskowej Skale . S± to zbiory Muzeum Narodowego w Krakowie prezentuj±ce malarstwo , rzeĽbę , ceramikę oraz różnorodne przedmioty codziennego użytku pocz±wszy od ¶redniowiecza aż po wiek XX . Po artystycznych doznaniach uczniowie wesoło bawili się przy ognisku piek±c kiełbaski. Efektem wycieczki było zorganizowanie poplenerowej wystawy prac plastycznych wykonanych przez uczniów. Najciekawsze prace wysłane zostały na konkursy plastyczne organizowane przez różnorodne instytucje kulturalno - o¶wiatowe . Oczekujemy na wyniki konkursów .
ZAJĘCIA WARSZTATOWE- "PEJZAŻ" W MUZEUM ¦LˇSKIM W KATOWICACH - 16.10.2007 r.

 
1. Zwiedzanie ekspozycji polskiego malarstwa z przełomu XIX i XX wieku . 2. Zajęcia warsztatowe pt. " Pejzaż" pod kierunkiem historyka sztuki . Podczas zajęć uczniowie zapoznali się z zasadami ukazywania przestrzeni w obrazach. Zdobyt± wiedzę wykorzystali na zajęciach lekcyjnych .
 
LEKCJA MUZEALNA PT. "ZABYTKI SOSNOWCA" PRZEPROWADZONANA W MUZEUM W SOSNOWCU

 
Podczas zajęć uczniowie zapoznali się z histori± miasta oraz jego najcenniejszymi zabytkami. Zdobyte informacje uczniowie wykorzystali bior±c udział w konkursie plastycznym pt. "Zabytki Sosnowca. Jest to dwuetapowy konkurs polegaj±cy na wykonaniu: 1. albumu zawieraj±cego fotografie oraz opisy obiektów zabytkowych, 2. pracy plastycznej ukazuj±cej w ciekawej technice plastycznej wybrany obiekt zabytkowy Sosnowca.
 
WYCIECZKA DO KRAKOWA

 
Zwiedzanie następuj±cych obiektów: Komnaty Zamku Królewskiego na Wawelu, Ko¶ciół Mariacki, Sukiennice,Smocza Jama.

Szkoła Podstawowa nr 32 im. Leona Kruczkowskiego w Sosnowcu
ul. Armii Krajowej 93, 41-215 Sosnowiec, tel.: 32 263 43 01, e-mail: sp32@sosnowiec.edu.pl
Copyright by SP 32 Wszystkie prawa zastrzeżone.