Doradca zawodowy

Moşliwości kształcenia kl. III - Prezentacja dla rodziów
 
Moşliwościi kształcenia kl. VII - Prezentacja dla rodziów
 

Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych:

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postÄ™powaniu uzupeĹ‚niajÄ…cym do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół policealnych oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych), klasy pierwszej trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2018/2019.
 
ZASADY_PRZELICZANIA_PUNKTOW_2017_18

Kim jest doradca zawodowy?

Jest specjalistą, który wspiera uczniów w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej. Kończąc gimnazjum czy VIII klasę szkoły podstawowej uczeń zaczyna planować swoją karierę. Doradca – jak nazwa wskazuje – doradzi, wskaże, wyjaśni czy poinformuje. Ostateczna decyzja o wyborze szkoły czy zawodu należeć będzie do ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych).

Zadania doradcy zawodowego.

 
 • 1)systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
 • 2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
 • 3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;
 • 4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę;
 • 5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
 • 6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 • Co po szkole ponadgimnazjalnej/podstawowej…?

   

  Kończąc naukę w szkole podstawowej musisz dokonać wyboru szkoły ponadpodstawowej. Wybierać możesz spośród trzech typów szkół: liceum ogólnokształcącego, technikum oraz szkoły branżowej.
   
  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

   
  Liceum ogólnokształcące jest dobrym miejscem dla Ciebie, jeżeli nie masz jeszcze sprecyzowanych planów dotyczących dalszej nauki i wyboru zawodu lub zamierzasz kontynuować naukę na studiach wyższych. Nauka w liceum trwa 4 lata. Wybierając szkołę musisz zastanowić się jakich przedmiotów szkolnych chcesz się uczyć w większej liczbie godzin, ponieważ oddziały tworzone są w oparciu o przedmioty rozszerzone przygotowujące ucznia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu. Nauka w czteroletnim liceum ogólnokształcącym pozwoli Ci uzyskać wykształcenie ogólne na poziomie średnim. Po ukończeniu nauki w liceum (z maturą lub bez) możesz dalej kształcić się w szkole policealnej, lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, dzięki którym uzyskasz kwalifikacje zawodowe w wybranym zawodzie. Mając zdany egzamin maturalny możesz podjąć naukę na studiach wyższych na terenie całego kraju i za granicą.
   
  TECHNIKUM
   
  Technikum jest odpowiednim miejscem dla Ciebie jeżeli wiesz co Cię interesuje i wybrałeś już zawód w jakim chciałbyś pracować. Nauka w technikum trwa 5 lat. Równolegle uczysz się przedmiotów ogólnokształcących przygotowujących Cię do egzaminu maturalnego i przedmiotów zawodowych na poziomie teorii i praktyki. W zawodach, których kształcenie prowadzone jest na poziomie technikum, wyodrębnione są maksymalnie dwie kwalifikacje (K1 i K2). Pierwszą kwalifikacją jest w wielu przypadkach kwalifikacja ustalona dla zawodu nauczanego w branżowej szkole I stopnia. Na koniec nauki w technikum możesz przystąpić do egzaminu maturalnego oraz do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (EPKZ). Po zdaniu egzaminu maturalnego otrzymasz świadectwo dojrzałości i będziesz mógł podjąć naukę na studiach wyższych przygotowujących do wykonywania tego samego lub innego zawodu. Zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (EPKZ) daje Ci uprawnienia do wykonywania pracy w wyuczonym zawodzie. Po ukończeniu technikum możesz podjąć również naukę w szkole policealnej lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.
   
  SZKOŁA BRANŻOWA

   
  Szkoła branżowa jest odpowiednim miejscem dla Ciebie jeśli chcesz się szybko usamodzielnić i rozpocząć pracę zawodową. Nauka w szkole branżowej I stopnia trwa 3 lata. Ucząc się w szkole branżowej zdobędziesz ogólną wiedzę oraz praktykę zawodową. W zawodach, których kształcenie prowadzone jest na poziomie szkoły branżowej I stopnia, wyodrębniona jest jedna kwalifikacja (K1) stanowiąca podbudowę do nabywania kolejnych – wyższych kwalifikacji w zawodzie w ramach tego samego obszaru kształcenia. Naukę zawodu w praktyce możesz odbywać na warsztatach szkolnych, w Centrach Kształcenia Praktycznego, Centrach Kształcenia i Wychowania OHP oraz w zakładach pracy. Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (EPKZ) na poziomie praktycznym będziesz mógł podjąć pracę w wyuczonym zawodzie. Możesz również kontynuować naukę w liceum dla dorosłych i zdobyć wykształcenie średnie; jeśli przystąpisz do egzaminu maturalnego i otrzymasz świadectwo dojrzałości, będziesz mógł podjąć naukę na studiach wyższych. Będziesz mógł również wybrać kontynuację nauki w szkole branżowej II stopnia (pierwsza rekrutacja kandydatów zostanie przeprowadzona na rok szkolny 2020/2021). W szkole branżowej II stopnia kształcenie będzie prowadzone wyłącznie w tych zawodach, które stanowią kontynuację kształcenia w szkole I stopnia. Realizowana będzie jedynie druga kwalifikacja cząstkowa (K2) wyodrębniona w danym zawodzie na poziomie technika. Nauka w tej szkole będzie trwać 2 lata, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (EPKZ) będziesz mógł uzyskać dyplom w zawodzie nauczanym na poziomie technika. Po zdaniu egzaminu maturalnego otrzymasz świadectwo dojrzałości i będziesz mógł podjąć naukę na studiach wyższych przygotowujących do wykonywania tego samego lub innego zawodu.
   
  O zawodach

   
    Mając 16 lat możesz już wybrać zawód. Jeśli po ukończeniu gimnazjum chcesz uczyć się konkretnego zawodu, możesz wybierać spośród oferty technikum i szkoły branżowej. Jest ona różnorodna, zarówno pod kątem specyfiki zawodów, jak też pod kątem związanych z nimi wymagań. Co zrobić, żeby wybrać taki zawód, który jest dopasowany właśnie do Ciebie – właśnie do Twoich możliwości? Co zrobić, aby wykonywanie zawodu było przyjemnością, nie zaś koniecznością? Zawodów jest bardzo dużo. Pamiętaj, że obecny rynek pracy skłania do zmiany pracy około 4-5 razy w ciągu życia. Może temu towarzyszyć zmiana zawodu czy też specjalności (przekwalifikowanie się). To dalsze perspektywy. Tymczasem bardzo łatwo wybrać zawód tylko pod wpływem innych ludzi, tylko z racji na bliskość szkoły względem miejsca zamieszkania, czy też tylko pod wpływem samego wyobrażenia na jego temat. Pamiętaj: wyobrażenia często nie odpowiadają rzeczywistości… Są przeważnie źródłem błędnych decyzji. To, co jest ciekawe dla Twoich przyjaciół, niekoniecznie może odpowiadać Tobie. Każdy jest inny. Inny wybór – nie znaczy gorszy. Najważniejsze, aby to był Twój wybór. Zmiany w klasyfikacji zawodów

   
  W Rozporządzeniu MEN z dnia 13 marca 2017 r w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego określono 213 zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. 2017, poz. 622), w których kształcenie będzie prowadzone od 1 września 2017 r. Przepisy tego rozporządzenia dotyczą zatem nauki w klasach I branżowych szkół I stopnia, klasach I czteroletniego technikum oraz semestrach I szkół policealnych. Od roku szkolnego 2019/20 będą mieć zastosowanie w klasach I pięcioletniego technikum, zaś od roku szkolnego 2020/21 w klasach I branżowej szkoły II stopnia. Przepisy zawarte w dotychczasowym Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 2094) będą natomiast obowiązywać w pozostałych – starszych klasach technikum, zasadniczej szkoły zawodowej i pozostałych semestrach szkoły policealnej.
   
  W aktualnym Rozporządzeniu uwzględniono zmiany w dotychczasowych zawodach:

   
 • technik robót wykończeniowych w budownictwie, stanowiącym kontynuację kształcenia w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie;
 • magazynier-logistyk, stanowiącym podbudowę do kształcenia w zawodzie technik logistyk oraz w pięciu tzw. zawodach pomocniczych, dedykowanych osobom niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu lekkim:
 • pracownik pomocniczy krawca,
 • pracownik pomocniczy mechanika,
 • pracownik pomocniczy ślusarza,
 • pracownik pomocniczy stolarza,
 • asystent fryzjera,

 • zawód technik drogownictwa zostanie zastąpiony zawodem technik budowy dróg,
 • zawód technik dróg i mostów kolejowych zostanie zastąpiony zawodem technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych,
 • zawód technik urządzeń sanitarnych zostanie zastąpiony zawodem technik inżynierii sanitarnej,
 • zawód monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych zostanie zastąpiony zawodem monter sieci i instalacji sanitarnych,
 • zawód technik budownictwa okrętowego zostanie zastąpiony zawodem technik budowy jednostek pływających,
 • zawód monter kadłubów okrętowych zostanie zastąpiony zawodem monter kadłubów jednostek pływających,
 • zawód technik cyfrowych procesów graficznych zostanie zastąpiony zawodem technik grafiki i poligrafii cyfrowej,
 • zawód technik technologii ceramicznej zostanie zastąpiony zawodem technik ceramik,
 • zawód fototechnik zostanie zastąpiony zawodem technik fotografii i multimediów,
 • zawód monter-elektronik zostanie zastąpiony zawodem elektronik,
 • zawód monter mechatronik zostanie zastąpiony zawodem mechatronik,
 • zawód mechanik maszyn i urządzeń drogowych zostanie zastąpiony zawodem operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych.

 • Rozporządzenie zawiera także nowy zawód: operator maszyn i urządzeń hutniczych<.b>.
  W Rozporządzeniu zostały wprowadzone zmiany w zakresie liczby oraz nazw kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach. Dokonano przeglądu i aktualizacji 54 zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Analizy ekspertów dotyczyły m.in. aktualnych trendów w danej branży, potrzeb rozwojowych przemysłu, postępu technicznego, nowych rozwiązań technologicznych. W Klasyfikacji tej zostały wyróżnione kwalifikacje cząstkowe, wyróżnione w każdym zawodzie, z przypisanym do nich poziomem Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK). W Klasyfikacji zawarto informacje m.in. na temat możliwości (lub jej braku) kształcenia w zakresie danych kwalifikacji na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych (KKZ).

  Szkoła Podstawowa nr 32 im. Leona Kruczkowskiego w Sosnowcu
  ul. Armii Krajowej 93, 41-215 Sosnowiec, tel.: 32 263 43 01, e-mail: sp32@sosnowiec.edu.pl
  Copyright by SP 32 Wszystkie prawa zastrzeżone.