Dokumentacja szkolna

Z dniem 1 wrze¶nia 2017 poł±czono dotychczas odrębnie funkcjonuj±ce program wychowawczy i program profilaktyki szkoły w jeden dokument – program wychowawczo-profilaktyczny. Zespół nauczycieli opracował projekt programu w oparciu o diagnozę oraz najważniejsze kierunki zmian w zakresie wychowania i profilaktyki obowi±zuj±ce od roku szkolnego 2017/2018. prosimy o zapoznanie się z projektem.
Projekt Programu Wychowawczo - Profilaktycznego
 

Statut szkoły
 
Aneks do Statutu 2015
 
Aneks 2 do Statutu
 
Wewn±trzszkolny System Oceniania
 
Aneks do Wewn±trzszkolnego Systemu Oceniania 2015
 
Aneks 2 do Wewn±trzszkolnego Systemu Oceniania
 
Procedura dotycz±ca postępowania wobec ucznia łami±cego zasady korzystania z telefonów na terenie szkoły, zajęć pozalekcyjnych, wycieczek itp.
 
Program Wychowawczy

 
Szkolny Program Profilaktyki

 
Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia

Regulamin sali gimnastycznej

Regulamin zasad funkcjonowania stołówki szkolnej

Regulamin pracowni komputerowej

Zasady higienicznego korzystania z toalety szkolnej
 
Regulamin biblioteki
 
Regulamin biblioteki
 
Regulamin dyskoteki szkolnej
 
Regulamin dyżurów szkolnych
 
Regulamin boiska do siatkówki plażowej
 
Regulamin korzystania z kompleksu boisk
 
Regulamin korzystania z szatni
 
Regulamin monitoringu szkolnego
 
Regulamin obiektu szkolnego
 
Regulamin pracowni chemicznej
 
Regulamin przyznawania nagród na zakończenie roku szkolnego
 
Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce i osi±gnięcia sportowe
 
Regulamin Rady Rodziców
 
Regulamin realizacji projektu edukacyjnego uczniów
 
Regulamin rekrutacji do gimnazjum
 
Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawwej
 
Regulamin samorz±du uczniowskiego
 
Regulamin siłowni
 
Regulamin szatni na WF
 
Regulamin ¶wietlicy
 
Regulamin udzielania pomocy materialnej uczniom
 
Regulamin pracy komisji ds pomocy materialnej uczniów
 
Regulamin wycieczek
 
Regulamin zielonej szkoły
 

Szkoła Podstawowa nr 32 im. Leona Kruczkowskiego w Sosnowcu
ul. Armii Krajowej 93, 41-215 Sosnowiec, tel.: 32 263 43 01, e-mail: sp32@sosnowiec.edu.pl
Copyright by SP 32 Wszystkie prawa zastrzeżone.