Koncepcja pracy szkoły

Wizja szkoły
 

 • JesteÂśmy szkoĹ‚Âą zintegrowanÂą ze Âśrodowiskiem dajÂącÂą dobry start do dalszych etapĂłw ksztaĹ‚cenia
 • Naszym celem jest nauczać naszych wychowankĂłw umiejÄ™tnoÂści odnajdywania siÄ™ w nowej rzeczywistoÂści, twĂłrczego myÂślenia, odwagi w wyraĹźaniu wĹ‚asnych myÂśli, poglÂądĂłw i zapatrywaĹ„
 • Oferujemy rzetelna wiedzÄ™, wysoki poziom nauczania, ksztaĹ‚cenie dostosowane do moĹźliwoÂści i aspiracji uczniĂłw i rodzicĂłw
 • JesteÂśmy placĂłwkÂą wspierajÂącÂą rozwĂłj talentĂłw poprzez edukacjÄ™ regionalna, kulturalnÂą, medialnÂą, informatycznÂą, zdrowotnÂą, jÄ™zyki obce
 • Zapewniamy dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajÄ™cia lekcyjne i pozalekcyjne
 • JesteÂśmy szkoĹ‚Âą przyjaznÂą, bezpiecznÂą, otwartÂą na wdraĹźanie nowych, ciekawych pomysĹ‚Ăłw
 • Damy podstawÄ™ i przygotowanie do wkroczenia w nowe czasy "wypuszczajÂąc spod skrzydeĹ‚ nauczycieli" mĹ‚odzieĹź mÂądrÂą i ÂświatĹ‚Âą

 •  

  Misja szkoły
   

 • JesteÂśmy szkoĹ‚Âą, ktĂłra swoje dziaĹ‚anie opiera na wartoÂściach: miĹ‚oÂści, mÂądroÂści i wolnoÂści
 • Struktura szkoĹ‚y opiera siÄ™ na zgodnej współpracy trzech stanĂłw: nauczycieli, uczniĂłw i rodzicĂłw
 • Szanujemy prawo kaĹźdego czĹ‚owieka bez wzglÄ™du na wiek do odmiennoÂści myÂśli i poglÂądĂłw, wyboru drĂłg Ĺźyciowych i kreatywnego myÂślenia
 • PielÄ™gnujemy umiejÄ™tnoÂści dzielenia siÄ™ emocjami
 • UwraĹźliwiamy ucznia na innych ludzi
 • PodstawÂą dziaĹ‚ania jest rzetelne zdobywanie, pogĹ‚Ä™bianie i przekazywanie wiedzy przydatnej na dalszych etapach ksztaĹ‚cenia i w dalszym Ĺźyciu

 •  

  Zesp Szk Oglnoksztaccych nr 12 w Sosnowcu
  ul. Jasieskiego 2a, 41-215 Sosnowiec, tel.: 32 263 43 01, e-mail: sp32@sosnowiec.edu.pl
  Copyright by ZSO 12 Wszystkie prawa zastrzeone.