Cyfrowa Szkoła

Zespół Szkół Ogólnokształc±cych nr 12 w Sosnowcu w roku szkolnym 2012/2013 przyst±pił do rz±dowego programu "Cyfrowa Szkoła". Ministerstwo Edukacji zakwalifikowało do projektu tylko jedn± placówkę z naszego miasta. W zwi±zku z tym Dyrektor szkoły kontynuuje działania zwi±zane z realizacj± programu unowocze¶niaj±c placówkę z zastosowaniem narzędzi informatycznych. Dzięki zaangażowaniu i wysiłkowi szkoła wykorzystuje technologię informacyjno-komunikacyjn± poprzez własne pozyskiwanie funduszy na ten cel.
Więcej o programie Cyfrowa Szkoła

Zesp Szk Oglnoksztaccych nr 12 w Sosnowcu
ul. Jasieskiego 2a, 41-215 Sosnowiec, tel.: 32 263 43 01, e-mail: sp32@sosnowiec.edu.pl
Copyright by ZSO 12 Wszystkie prawa zastrzeone.