Biblioteka szkolna

O bibliotece Konkursy Regulamin czytelni


"Czytanie rozwija rozum młodzieży, odmładza charakter starca, uszlachetnia w chwilach pomyślności, daje pomoc i pocieszenie w przeciwnościach."
Marcus Tullius Cicero
 

REGULAMIN CZYTELNI
1. Z czytelni może korzystać każdy uczeń.
2. W czytelni nie można przebywać w wierzchnich okryciach, z teczkami, torbami, siatkami itp.
3. Każdy odwiedzający czytelnię winien wpisać się do zeszytu odwiedzin.
4. W czytelni należy zachować ciszę.
5. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki, tj. ze zbiorów czytelni i wypożyczalni.
6. Wykorzystane czasopisma odnosi się na ustalone miejsce, książki oddaje się bibliotekarzowi.
REGULAMIN WYPOŻYCZALNI
1. Ze zbiorów biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
2. Ze zbiorów bibliotecznych można korzystać:
• wypożyczając je do domu
• czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma)
3. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki (w tym tylko jedną lekturę obowiązkową) na okres dwóch tygodni.
4. Książek nie należy przetrzymywać, gdyż czekają na nie inni czytelnicy. W wyjątkowych sytuacjach można uzyskać przedłużenie terminu zwrotu.
5. Uczeń przygotowujący się do konkursów, olimpiad ma prawo do wypożyczenia większej liczby książek jednorazowo.
6. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
7. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inny dokument ze zbiorów bibliotecznych, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycji o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie pozycji zagubionej (zniszczonej).
8. Czytelnik może mieć wolny dostęp do półek tylko za zgodą nauczyciela bibliotekarza.
9. Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego.
10. W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.
11. W bibliotece obowiązuje cisza.
12. Wszyscy czytelnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu biblioteki.
 
  ZAŁĄCZNIK NR 1 - Regulamin wypożyczania i udostępniania darmowego podręcznika "Nasz Elementarz"
1. Podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej na czas trzyletniego cyklu użytkowania przez kolejne roczniki są własnością Szkoły.
2. Szkoła Podstawowa nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki (materiały edukacyjne) mające postać papierową.
3. Na stronie MEN 17 października br. ukazał się komunikat skierowany do rodziców dotyczący zwrotu kosztów uszkodzonego podręcznika " Nasz elementarz" na rachunek MEN o następującej treści: " Przypominamy, że w przypadku uszkodzenia , zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika do klasy pierwszej, szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kwoty 4,34 zł za jedną część "Naszego elementarza". Kwota ta stanowi dochód budżetu państwa. Wpłaty dokonuje rodzic ucznia na rachunek dochodów Ministerstwa Edukacji Narodowej obsługiwany przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie, numer rachunku: 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000.W treści przelewu należy wpisać : "zwrot za podręcznik część…" podając numer jednej z czterech części. Jako dowód rozliczenia się z budżetem państwa za utracony, uszkodzony podręcznik rodzic przedstawia dowód przelania środków na ww. rachunek dochodów nauczycielom bibliotekarzom.
4. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręczników (materiałów edukacyjnych) przez ucznia, zanim zostanie dostarczony nowy podręcznik, uczeń może skorzystać z dodatkowego kompletu podręczników, który będzie znajdował się w bibliotece szkolnej.
5. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze Szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników (materiałów edukacyjnych).
6. Pierwsze części podręczników (materiałów edukacyjnych) będą wypożyczone uczniom od 2 września; uczniowie przychodzą do biblioteki szkolnej całą grupą wraz z wychowawcą - nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej, podczas zajęć edukacyjnych.
7. O konieczności wypożyczenia kolejnej części elementarza i oddaniu aktualnie używanej części podręcznika decyduje nauczyciel. Ostatnia, czwarta część podręcznika musi być zwrócona do biblioteki szkolnej w terminie do dnia 25 czerwca. Uczniowie przychodzą do biblioteki całym zespołem klasowym wraz z wychowawcą, oddając i wypożyczając podręczniki (materiały edukacyjne).
8. Uczniowie, których nie będzie w szkole w dniu wypożyczenia lub oddawania podręczników, będą zobowiązani do indywidualnego zgłoszenia się do biblioteki szkolnej.
9. Uczniowie zobowiązani są do dbałości o podręcznik (obłożenie, niepisanie wewnątrz), ponieważ dany podręcznik będzie służył uczniom kl. I przez kolejne 2 lata.
 
  Podstawa Prawna:
Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2014r. poz. 811.
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Sosnowcu
ul. Jasieńskiego 2a, 41-215 Sosnowiec, tel.: 32 263 43 01, e-mail: sp32@sosnowiec.edu.pl
Copyright by ZSO 12 Wszystkie prawa zastrzeżone.