Biblioteka szkolna

O bibliotece Konkursy Regulamin czytelni


"Czytanie rozwija rozum młodzieży, odmładza charakter starca, uszlachetnia w chwilach pomy¶lno¶ci, daje pomoc i pocieszenie w przeciwno¶ciach."
Marcus Tullius Cicero
 

REGULAMIN CZYTELNI
1. Z czytelni może korzystać każdy uczeń.
2. W czytelni nie można przebywać w wierzchnich okryciach, z teczkami, torbami, siatkami itp.
3. Każdy odwiedzaj±cy czytelnię winien wpisać się do zeszytu odwiedzin.
4. W czytelni należy zachować ciszę.
5. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki, tj. ze zbiorów czytelni i wypożyczalni.
6. Wykorzystane czasopisma odnosi się na ustalone miejsce, ksi±żki oddaje się bibliotekarzowi.
REGULAMIN WYPOŻYCZALNI
1. Ze zbiorów biblioteki szkolnej mog± korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
2. Ze zbiorów bibliotecznych można korzystać:
• wypożyczaj±c je do domu
• czytaj±c lub przegl±daj±c na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma)
3. Jednorazowo można wypożyczyć dwie ksi±żki (w tym tylko jedn± lekturę obowi±zkow±) na okres dwóch tygodni.
4. Ksi±żek nie należy przetrzymywać, gdyż czekaj± na nie inni czytelnicy. W wyj±tkowych sytuacjach można uzyskać przedłużenie terminu zwrotu.
5. Uczeń przygotowuj±cy się do konkursów, olimpiad ma prawo do wypożyczenia większej liczby ksi±żek jednorazowo.
6. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
7. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy ksi±żkę lub inny dokument ze zbiorów bibliotecznych, musi odkupić tak± sam± lub inn± wskazan± przez nauczyciela bibliotekarza pozycji o warto¶ci odpowiadaj±cej aktualnej antykwarycznej cenie pozycji zagubionej (zniszczonej).
8. Czytelnik może mieć wolny dostęp do półek tylko za zgod± nauczyciela bibliotekarza.
9. Wypożyczone ksi±żki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych musz± zostać zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego.
10. W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowi±zany jest przed odej¶ciem rozliczyć się z bibliotek±.
11. W bibliotece obowi±zuje cisza.
12. Wszyscy czytelnicy zobowi±zani s± do przestrzegania regulaminu biblioteki.
 
  ZAŁˇCZNIK NR 1 - Regulamin wypożyczania i udostępniania darmowego podręcznika "Nasz Elementarz"
1. Podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej na czas trzyletniego cyklu użytkowania przez kolejne roczniki s± własno¶ci± Szkoły.
2. Szkoła Podstawowa nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki (materiały edukacyjne) maj±ce postać papierow±.
3. Na stronie MEN 17 paĽdziernika br. ukazał się komunikat skierowany do rodziców dotycz±cy zwrotu kosztów uszkodzonego podręcznika " Nasz elementarz" na rachunek MEN o następuj±cej tre¶ci: " Przypominamy, że w przypadku uszkodzenia , zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika do klasy pierwszej, szkoła może ż±dać od rodziców ucznia zwrotu kwoty 4,34 zł za jedn± czę¶ć "Naszego elementarza". Kwota ta stanowi dochód budżetu państwa. Wpłaty dokonuje rodzic ucznia na rachunek dochodów Ministerstwa Edukacji Narodowej obsługiwany przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie, numer rachunku: 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000.W tre¶ci przelewu należy wpisać : "zwrot za podręcznik czę¶ć…" podaj±c numer jednej z czterech czę¶ci. Jako dowód rozliczenia się z budżetem państwa za utracony, uszkodzony podręcznik rodzic przedstawia dowód przelania ¶rodków na ww. rachunek dochodów nauczycielom bibliotekarzom.
4. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręczników (materiałów edukacyjnych) przez ucznia, zanim zostanie dostarczony nowy podręcznik, uczeń może skorzystać z dodatkowego kompletu podręczników, który będzie znajdował się w bibliotece szkolnej.
5. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze Szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowi±zany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników (materiałów edukacyjnych).
6. Pierwsze czę¶ci podręczników (materiałów edukacyjnych) będ± wypożyczone uczniom od 2 wrze¶nia; uczniowie przychodz± do biblioteki szkolnej cał± grup± wraz z wychowawc± - nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej, podczas zajęć edukacyjnych.
7. O konieczno¶ci wypożyczenia kolejnej czę¶ci elementarza i oddaniu aktualnie używanej czę¶ci podręcznika decyduje nauczyciel. Ostatnia, czwarta czę¶ć podręcznika musi być zwrócona do biblioteki szkolnej w terminie do dnia 25 czerwca. Uczniowie przychodz± do biblioteki całym zespołem klasowym wraz z wychowawc±, oddaj±c i wypożyczaj±c podręczniki (materiały edukacyjne).
8. Uczniowie, których nie będzie w szkole w dniu wypożyczenia lub oddawania podręczników, będ± zobowi±zani do indywidualnego zgłoszenia się do biblioteki szkolnej.
9. Uczniowie zobowi±zani s± do dbało¶ci o podręcznik (obłożenie, niepisanie wewn±trz), ponieważ dany podręcznik będzie służył uczniom kl. I przez kolejne 2 lata.
 
  Podstawa Prawna:
Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie o¶wiaty oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2014r. poz. 811.
Szkoła Podstawowa nr 32 im. Leona Kruczkowskiego w Sosnowcu
ul. Armii Krajowej 93, 41-215 Sosnowiec, tel.: 32 263 43 01, e-mail: sp32@sosnowiec.edu.pl
Copyright by SP 32 Wszystkie prawa zastrzeżone.